Заштита на раду

Заштита на раду је скуп дјелатности помоћу којих се откривају и отклањају опасности које угрожавају живот и здравље особа на раду, те се утврђују мјере, поступци и правила да би се отклониле или смањиле те опасности.
Сврха заштите на раду је стварати сигурне радне услове како би се спријечиле озљеде на раду, професионалне болести, несрећа и незгоде на раду, односно умањивање евентуалних штетних посљедица ако се опасност не може отклонити.

Послови:

  • вођење послова из ЗНР,
  • преглед средстава рада – употребне дозволе,
  • испитивања електро и громобранских инст.,
  • испитивање услова радне средине и микроклиме,
  • обука радника, прилози знр у прој док.,
  • елаборати о уређ градилишта,
  • правилник ЗНР.
Translate »