Zaštita od požara

Značaj i cilj zaštite od požara je:

  •  Materijalna šteta nastala požarima je dostigla zabrinjavajući nivo i poslednjih godina se stalno povećava. Požari se u potpunosti ne mogu ukloniti, a najefikasniji način zaštite dobara i smanjenja materijalne štete je preduzimanje odgovarajućih mjera zaštite.
  •  Zaštitu od požara možemo da definišemo kao skup mjera i radnji normativne, upravne, organizaciono, tehničko–tehnološke i druge prirode koje se organizuju i sprovode na svim mjestima i objektima koji su izloženi opasnostima od požara.
  •  Da bi se preduzele adekvatne mjere zaštite od požara, moraju se znati uzroci požara i požarne opasnosti. Ako uklonimo uzroke požara i požarne opasnosti svedemo na minimum, zatim osiguramo dovoljno sredstava i uređaja za gašenje požara i obučimo ljudstvo u rukovanju sa uređajima i sredstvima, tada postižemo cilj zaštite od požara tj. smanjenje štetnih posledica vatre.

 

Zaštita na radu

Šta je zaštita na radu?

Zaštita na radu je skup djelatnosti pomoću kojih se otkrivaju i otklanjaju opasnosti koje ugrožavaju život i zdravlje osoba na radu, te se utvrđuju mjere, postupci i pravila da bi se otklonile ili smanjile te opasnosti.
Svrha zaštite na radu je stvarati sigurne radne uslove kako bi se spriječile ozljede na radu, profesionalne bolesti, nesreća i nezgode na radu, odnosno umanjivanje eventualnih štetnih posljedica ako se opasnost ne može otkloniti.

Translate »