Заштита од пожара

Значај и циљ заштите од пожара је:

  •  Материјална штета настала пожарима је достигла забрињавајући ниво и последњих година се стално повећава. Пожари се у потпуности не могу уклонити, а најефикаснији начин заштите добара и смањења материјалне штете је предузимање одговарајућих мјера заштите.
  •  Заштиту од пожара можемо да дефинишемо као скуп мјера и радњи нормативне, управне, организационо, техничко–технолошке и друге природе које се организују и спроводе на свим мјестима и објектима који су изложени опасностима од пожара.
  •  Да би се предузеле адекватне мјере заштите од пожара, морају се знати узроци пожара и пожарне опасности. Ако уклонимо узроке пожара и пожарне опасности сведемо на минимум, затим осигурамо довољно средстава и уређаја за гашење пожара и обучимо људство у руковању са уређајима и средствима, тада постижемо циљ заштите од пожара тј. смањење штетних последица ватре.

 

Заштита на раду

Шта је заштита на раду?

Заштита на раду је скуп дјелатности помоћу којих се откривају и отклањају опасности које угрожавају живот и здравље особа на раду, те се утврђују мјере, поступци и правила да би се отклониле или смањиле те опасности.
Сврха заштите на раду је стварати сигурне радне услове како би се спријечиле озљеде на раду, професионалне болести, несрећа и незгоде на раду, односно умањивање евентуалних штетних посљедица ако се опасност не може отклонити.

Translate »