О нама

Технолошки Еко Центар д.о.о. Брчко – Друштво са ограниченом одговорношћу за екологију, заштиту на раду и заштиту од пожара.

Директор пословне јединице Брчко:
Славиша Драгичевић дипл.инж.техн

Директор пословне јединице Бања Лука:
Горан Марчета дипл.инж.техн

“Технолошки еко центар д.о.о.” је основан 2011. године у Брчком и тренутно има пословнице у Брчком и Бања Луци. Мисија и циљ нам је еколошки освијестити широке масе с циљем очувања животне средине, здравља људи и заштите на раду.

Подручја рада:

  • технолошки пројекти
  • екологија
  • заштита на раду
  • заштита од пожара

 

Заштита од пожара

Лиценце РС:
– Рјешење за израду елабората заштите од пожара- МУП РС.
– Рјешење о овлаштењу за контролно испитивање апарата за гашење почетног пожара- МУП РС.
– Мишљење о испуњености услова комисије предузећа за вршење обуке и провјере знања радника за руковање експлозивним материјама и запаљивим течностима – МУП РС

Лиценце Брчко дистрикта БиХ:
– Рјешење о испуњености услова за израду техничке документације и ревизију техничке документације – Влада Брчко дистрикта БиХ
– Лиценца одговорног пројектанта пројеката и елабората заштите од пожара – Влада Брчко дистрикта БиХ
– Лиценца овлаштеног ревидента пројеката и елабората заштите од пожара – Влада Брчко дистрикта БиХ

Послови:
– Вођење послова, обука радника, испитивање хидраната, сервис апарата, Планови, технички описи – захтјеви за локацију, правилници, специјалистичка обука за руковање експлозивним материјама и запаљивим течностима и гасовима

Пројектна документација:
– прилози и елаборати (РС)
– елаборати и пројекти (БД БиХ),

Заштита на раду

Лична лиценца:
– за обављање послова заштите на раду,
– за преглед средстава рада ел и гром инст,
– за испитивање услова радне средине (хемијске биолошке и физичке штетности) и микроклиме.

Послови: – вођење послова из ЗНР, преглед средстава рада – употребне дозволе, испитивања електро и громобранских инст., испитивање услова радне средине и микроклиме, обука радника, прилози знр у прој док., елаборати о уређ градилишта, правилник ЗНР

Мин. рада и борачко инв. Заштите РС

Лиценца фирме:
– за обављање послова заштите на раду,
Мин. рада и борачко инв. Заштите РС

Екологија – заштита животне средине:

Послови: – вођење послова, Докази уз захтјев (Захтјев у Бч) за издавање еко. доз., Процјена утицаја на ж.с., Студија утицаја на ж. с., Захтјев за дозволу за управљање отпадом, План управљања отпадом, ЛЕАП, Мјерења анализе извјештаји ваздух, вода, бука, земља, нуспроизвод, отпад.

Технолошки пројекти

Лична лиценца:
– израда техничке документације – технолошка фаза и надзор над извођењем
Мин. за прост. уређење, грађевинарство и екологију РС

Лиценца фирме:
– израда техничке документације – технолошка фаза општински ниво,
– израда техничке документације – технолошка фаза републички ниво.
Мин. за прост. уређење, грађевинарство и екологију РС

Послови: – пројектовање, ревизија, надзор, технички описи, вођење послова из области технологије.

Технологија

– Послови технолога дефинисани законом, Закон о храни (“Службени гласник Републике Српске”, број 49/09)
– Правилник о декларисању хране („Сл.гл.РС“, бр. 82/10)
– Правилник о садржају и спровођењу општих и специфичних услова хигијене хране („Сл.гл.РС“, бр. 111/09 и 10/11)
– Правилник о садржају и начину вођења Централног регистра („Сл.гл.РС“, бр. 93/09 и 10/11)

Клијенти и референце:

– “V Group Palis”

– Погон за производњу етил алкохола

  • Рециклажа прерађеног уља
  • Производња квасца

– “ТЕСЛА”

  • Топионица, рафинација олова – производња оловних легура
  • Рециклажа акумулатора, производња акумулатора

– Пунионица воде Блу Голд

– Пунионица воде Мило Извор

– Каменорезац Новаковић

– Ел. Млин Клас

– Клаоница пилића

– Производња обуће

Translate »