Zaštita od požara

Značaj i cilj zaštite od požara je:

 • Materijalna šteta nastala požarima je dostigla zabrinjavajući nivo i poslednjih godina se stalno povećava. Požari se u potpunosti ne mogu ukloniti, a najefikasniji način zaštite dobara i smanjenja materijalne štete je preduzimanje odgovarajućih mjera zaštite.
 • Zaštitu od požara možemo da definišemo kao skup mjera i radnji normativne, upravne, organizaciono, tehničko–tehnološke i druge prirode koje se organizuju i sprovode na svim mjestima i objektima koji su izloženi opasnostima od požara.
 • Da bi se preduzele adekvatne mjere zaštite od požara, moraju se znati uzroci požara i požarne opasnosti. Ako uklonimo uzroke požara i požarne opasnosti svedemo na minimum, zatim osiguramo dovoljno sredstava i uređaja za gašenje požara i obučimo ljudstvo u rukovanju sa uređajima i sredstvima, tada postižemo cilj zaštite od požara tj. smanjenje štetnih posledica vatre.

Poslovi:

 • vođenje poslova,
 • obuka radnika,
 • ispitivanje hidranata,
 • servis protivpožarnih (vatrogasnih) aparata,
 • Planovi,
 • tehnički opisi – zahtjevi za lokaciju,
 • pravilnici,
 • specijalistička obuka za rukovanje eksplozivnim materijama i zapaljivim tečnostima i gasovima.
Translate »